رشته مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

نشانگر آمار استنباطی پیشرفته
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر هدایت و مشورت در اسلام
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه ها و روش های مشاوره گروهی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روانشناسی شخصیت
۱۴ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر راهنمایی و مشاوره گروهی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر راهنمایی و مشاوره شغلی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه های مشاوره و روان درمانی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روابط و مناسبات انسانی در مدرسه
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش های راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مدرسه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر خانواده و توانبخشی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید