رشته ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی

نشانگر مبانی گرانی سنجی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئو مغناطیس ۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های سن یابی ایزوتوپیک ورادیومتریک وکاربرد آن ها در ژئوفیزیک
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئودینامیک
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های محاسبات عددی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله شناسی ۱
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی لرزه زمین ساخت
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری انتشار امواج کشسان
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل سریهای زمانی ژئوفیزیکی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله‌شناسی ۲
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله شناسی مهندسی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله شناسی دستگاهی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی مدلسازی در زلزله‌شناسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر لرزه زمین ساخت ایران
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر پیش نشانگرهای زلزله
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر لرزه‌شناسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئوالکتریک
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات پیشرفته در ژئو فیزیک
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله شناسی۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئومغناطیس ۱
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر گرانی سنجی ۱
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر لرزه شناسی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئوالکتریک
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیلترهای دیجیتال
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زلزله شناسی ۲
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تئوری انتشار امواج الاستیک
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مهندسی زلزله
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر لرزه زمین ساخت
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئودینامیک (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات در ژئوفیزیک
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئوفیزیک هسته ای و گرمایی (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی عمومی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختمانی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترومغناطیس
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید