رشته مهندسی صنایع - صنایع

نشانگر برنامه ریزی خطی پیشرفته
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر شبیه سازی کامپیوتری
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های آماری
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات ۱
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار و احتمال مهندسی
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر طرح ریزی واحدهای صنعتی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی سیستم های صنعتی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی تولید پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کامپیوتر و مدیریت داده ها
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم های صف
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اقتصاد مهندسی پیشرفته
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مباحث منتخب در مهندسی صنایع
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت زنجیره تأمین (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر سیستم‌های معین تصمیم‌گیری و خبره (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید