رشته آمار گرایش آمار ریاضی

نشانگر سری های زمانی ۱
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز ریاضی ۱
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فرآیندهای تصادفی ۱
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر استنباط آماری ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر استنباط آماری ۲
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز چند متغیره ۱
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل های خطی ۱
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر فرآیندهای تصادفی ۲
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر سری های زمانی ۲
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر رگرسیون ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار ریاضی ۲
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه اندازه واحتمال ۱
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آنالیز ریاضی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز ریاضی ۲
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر احتمال ۱
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز چند متغیره ۱ (آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل های خطی۱ (آموزش محور)
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر فرایندهای تصادفی ۲ (آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سری های زمانی ۲ (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فرآیندهای تصادفی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار ریاضی (برآورد یابی)
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار ریاضی (آزمون فرض ها)
۲۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید