رشته زمین شناسی - زمین ساخت (تکتونیک)

نشانگر سنگ شناسی دگرگونی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین ساخت
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین ساخت جهانی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری پیشرفته ۱
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری پیشرفته ۲
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر لرزه زمین ساخت
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی کواتر نری
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین ساخت ایران
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بافت ساختار
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد مکانیک سنگ در زمین ساخت
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کانه زایی وزمین ساخت
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت (آموزش محور)
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در زمین شناسی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری کاربردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ساختاری کاربردی
۲ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید