رشته زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)

نشانگر هیدروژئوشیمی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولوژی پیشرفته
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدروژئولوژی پیشرفته
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولیک آب های زیرزمینی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آب های زیر زمینی و مسائل ژئوتکنیکی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر هواشناسی و اقلیم شناسی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آبرسانی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تغذیه مصنوعی و سدهای زیر زمینی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئومورفولوژی کارست
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آب شناسی کاربردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر استخراج آب های زیرزمینی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی کواترنر
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل ها
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر ردیاب ها
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر امار و احتمال
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولوژی کارست
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولوژی کارست (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آب های زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی (آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب (آموزش محور)
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر هواشناسی و اقلیم شناسی (آموزش محور)
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر آب رسانی (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی (آموزش محور)
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ژئومورفولوژی کارست ( آموزش محور )
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آب شناسی کاربردی ( آموزش محور )
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با GIS
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر رسوب شناسی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آب های زیر زمینی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۰ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید