رشته زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)

نشانگر چینه شناسی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر پالئواکولوژی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر فسیل شناسی مهره داران
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر چینه شناسی ایران
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر فسیل شناسی گیاهی پیشرفته
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروفاسیس پیشرفته
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر پالینولوژی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ایران و کشورهای هم جوار
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر لیتوستراتیگرافی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوزوناسیون و مدل های بیوستراتیگرافی
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ایکنولوژی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر رخساره های بنتونیکی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر رخساره های پلانکتونیکی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر پالئواکولوژی ( آموزش محور )
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین شناسی ایران و کشورهای هم جوار ( آموزش محور )
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوزوناسیون و مدل های بیوستراتیگرافی ( آموزش محور )
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر لیتوستراتیگرافی ( آموزش محور )
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر ایکنولوژی ( آموزش محور )
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر رخساره های بنتونیکی ( آموزش محور )
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر رخساره های پلانکتونیکی ( آموزش محور )
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر سنگ های رسوبی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر دیرینه شناسی - ماکروفسیل
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ریز دیرینه شناسی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر چینه شناسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروفسیل فرامینفرا
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر میکروفسیل غیر فرامینفرا
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر فسیل شناسی بی مهرگان
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید