رشته علوم زمین گرایش آب و زمین شناسی(ورودی از ۹۶)

نشانگر هیدروژئوشیمی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آب های زیر زمینی و مسائل ژئوتکنیکی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر هواشناسی و اقلیم شناسی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تغذیه مصنوعی و سدهای زیر زمینی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر سامانه اطلاعات جغرافیایی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آب های زیر زمینی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آب زمین شناسی پیشرفته
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آب شناسی پیشرفته
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضیات تکمیلی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار و احتمالات
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ردیاب ها
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر هیدرولیک آب های زیر زمینی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آب زمین شیمی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مدل سازی آب های زیر زمینی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آب شناسی کارست
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آلودگی آب های زیر زمینی
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بهره برداری از آب های زیر زمینی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آب زمین شناسی کاربردی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر زمین ریخت شناسی کارست
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آب رسانی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید