رشته فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک(ورودی از ۹۷)

نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضی فیزیک ۳
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترومغناطیس ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی ۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترودینامیک پیشرفته ۱
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک خورشید
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید