رشته فیزیک ( زمینه فیزیک بنیادی )

نشانگر الکترو مغناطیس ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک محاسباتی ۱
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کلاسیک
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضی فیزیک ۳
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه میدان های کوانتومی ۱
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه میدان های کوانتومی ۲
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر کیهان شناسی ( آموزش محور )
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته۱ ( آموزش محور )
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید