رشته فیزیک ( زمینه اتمی و مولکولی )

نشانگر مکانیک تحلیلی ۱
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک تحلیلی ۲
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضی فیزیک ۳
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو مغناطیس ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو مغناطیس ۲
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی ۲
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک محاسباتی ۱
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترونیک کوانتومی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک لیزر
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کلاسیک
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضی فیزیک ۳
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کلاسیک (آموزش محور)
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترودینامیک ۲ (آموزش محور)
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۲ (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید