رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک محاسباتی ۱
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی پیشرفته ۳
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته ۱
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کلاسیک
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترو دینامیک ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک آماری پیشرفته ۲
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ریاضی فیزیک ۳
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه میدان های کوانتومی ۱
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترومغناطیس ۱
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکانیک کوانتومی ۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه میدان های کوانتومی ۲
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر الکترودینامیک پیشرفته ۱
۳ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید