رشته زیست شناسی (بیوشیمی)

نشانگر زیست شناسی سلولی و مولکولی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ژنتیک
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آنزیمولوژی
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کنترل متابولیسم
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر لیپید و قند
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی غشاء
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی هورمون ها
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی کروماتین
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوتکنولوژی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی بیوشیمی
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زیست شناسی مولکولی پیشرفته
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید