رشته زیست شناسی (علوم جانوری)

نشانگر فیزیولوژی جانوری ۱
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بافت شناسی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی جانوری ۲
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر جانور شناسی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر جنین شناسی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر گونه و گونه زایی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر زیست شناسی تکوینی جانوری
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوسیستماتیک جانوری
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر جنین شناسی مقایسه ای جانوران
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی تغذیه بیوانرژیک
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اندوکرینولوژی پیشرفته
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی مقایسه ای
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تشریح مقایسه ای مهره داران
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اندام زایی مهره داران
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوسیستماتیک جانوری ( آموزش محور )
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی تولید مثل ( آموزش محور )
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی عصب و عضله (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی تولید مثل (آموزش محور)
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیولوژی غشای سلولی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید