رشته زیست شناسی گرایش بیوفیزیک(ورودی ۹۵ وقبل)

نشانگر زیست شناسی سلولی و مولکولی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر زیست شناسی پرتوی
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوفیزیک
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی بیوشیمی
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر زیست شناسی مولکولی پیشرفته
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوفیزیک سلولی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوفیزیک مولکولی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فیزیک پزشکی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی فیزیک
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های نو ترکیبی (آموزش محور)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید