رشته بیو فیزیک(ورودی از ۹۷)

نشانگر بیوفیزیک
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی بیوشیمی
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوانفورماتیک ساختاری
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوفیزیک پرتوی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوفیزیک مولکولی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش و منطق تحقیق
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بیوشیمی فیزیک
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های بیوفیزیک
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر طراحی محاسباتی دارو
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید