رشته ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

نشانگر آنالیز حقیقی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز عددی پیشرفته
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات با مشتقات جزیی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های عددی در جبرخطی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات انتگرال
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر شبیه سازی کامپیوتری
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی پویا
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه کدها
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی (فراگیر ارشد ریاضی)
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته ۲
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی مدل های غیر خطی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه کدها (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف (آموزش محور)
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آنالیز عددی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی خطی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات با مشتقات جزیی (آموزش محور)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های عددی در جبرخطی (آموزش محور)
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی (آموزش محور)
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی (آموزش محور)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر نرم افزارهای ریاضی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز عددی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز تابعی کاربردی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز عددی پیشرفته
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز حقیقی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی خطی پیشرفته۱
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر روشهای عددی در جبر خطی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات انتگرال
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آنالیز ریاضی
۲۲ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید