رشته ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵

نشانگر آنالیز حقیقی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز عددی پیشرفته
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات با مشتقات جزیی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش های عددی در جبرخطی
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حل عددی معادلات انتگرال
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر شبیه سازی کامپیوتری
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی پویا
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه کدها
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف
۱۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی (فراگیر ارشد ریاضی)
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر تحقیق در عملیات پیشرفته ۲
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی مدل های غیر خطی
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه کدها (آموزش محور)
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی آنالیز عددی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی خطی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نرم افزارهای ریاضی
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ریاضی
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی غیرخطی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز تابعی کاربردی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید