رشته ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری)

نشانگر آنالیز حقیقی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر جبر پیشرفته
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر هندسه منیفلد ۱
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر توپولوژی جبری ۱
۱۳ نیمسالنیمسال
نشانگر توپولوژی عمومی
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه حلقه و مدول
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف و کاربرد های آن
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی ترکیبیات
۱۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آنالیز ترکیباتی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه گراف
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه جبری گراف
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نظریه رمز نگاری
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بهینه سازی ترکیباتی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۱ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید