منو لوگوی SoalatPNU

بانک جامع سوالات پیام نور

رشته حقوق رشته

نشانگر فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۱ به زبان خارجه (۹۴ و قبل)
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی (۹۴ و قبل)
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان خارجی
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر فارسی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تربیت بدنی
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر ورزش ۱
۱۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تربیت بدنی ویژه
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ورزش ویژه
۱۵ نیمسالنیمسال
نشانگر بزهکاری اطفال ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کارآفرینی
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر عربی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول فقه ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۱ (۹۴ و قبل)
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۲ (۹۴ و قبل)
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول فقه ۲
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۳
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۴
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر قواعد فقه ۱ (۹۴ و قبل)
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آیات الاحکام
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر قواعد فقه ۲ (۹۴ و قبل)
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) علوم انسانی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر انقلاب اسلامی ایران ( علوم انسانی )
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه سیاسی امام خمینی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزش های دفاع مقدس
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی علم اقتصاد
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مالیه عمومی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی جامعه شناسی
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر مقدمه علم حقوق (۹۴ و قبل)
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۱ (۹۴ و قبل)
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی ۱ (۹۴ و قبل)
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین (۹۴ و قبل)
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۲
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل عمومی ۱ (۹۴ و قبل)
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی مدنی ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت (۹۴ و قبل)
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۳
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۱ اشخاص (۹۴ و قبل)
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی ۲ (۹۴ و قبل)
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اداری ۱ (۹۴ و قبل)
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۳ کلیات قرارداد ها
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر جرم شناسی
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اداری ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۲
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل عمومی ۲ (۹۵ و بعد)
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کیفر شناسی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۲ (۹۴ و قبل)
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۵ خانواده
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی مدنی ۲
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی کیفری ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل خصوصی ۱
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق کار
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کار تحقیقی ۱
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت ( الف )
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر پزشکی قانونی (۹۴ و قبل)
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی کیفری ۲
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۳ (۹۴ و قبل)
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق ثبت
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل خصوصی ۲
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین دادرسی مدنی ۳
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت (ب )
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق سازمان های بین الملل
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۳ (۹۴ و قبل)
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر رویه قضایی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و ارث (۹۴ و قبل)
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ادله اثبات دعوی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۴ (۹۴ و قبل)
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تطبیقی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بیمه
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای بین الملل ایران
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بشر در اسلام
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات حقوق شهروندی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه اسلامی ۱ ( علوم انسانی )
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه اسلامی ۲ ( علوم انسانی )
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی قرآن ( علوم انسانی )
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر دانش خانواده و جمعیت
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۱ حقوق خصوصی (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی ۲ حقوق جزایی (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی (۳)حقوق عمومی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر متون حقوقی (۴)حقوق بین الملل
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۱ فقه معاملات (۹۵ و بعد)
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه ۲ فقه خانواده (۹۵ و بعد)
۷ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه(۳)حقوق عمومی وبین الملل
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر متون فقه (۴)فقه جزایی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مقدمه علم حقوق (۹۵ و بعد)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل عمومی ۱ (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی ۱ (۹۵ و بعد)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۱ تجار و اعمال تجاری (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مالیه عمومی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای عمومی ۱ (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اداری ۱ (۹۵ و بعد)
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بشر در اسلام
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۲ شرکت‌ها (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول فقه ۱
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق بین الملل عمومی ۲ (۹۴ و قبل)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی ۲ (۹۵ و بعد)
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۳ اسناد تجاری (۹۵ و بعد)
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق اساسی ۳
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق محیط زیست
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق فضای مجازی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق تجارت ۴ ورشکستگی (۹۵ و بعد)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق رسانه
۵ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی(۵)حقوق خانواده
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی(۲) جرایم علیه مصالح عمومی کشور
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر پیشگیری از جرم
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مالکیت فکری
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر قواعد فقه ۱ مدنی (۹۵ و بعد)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق هوایی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر قواعد فقه ۲ جزایی (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و ارث (۹۵ و بعد)
۱۰ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر پزشکی قانونی (۹۵ و بعد)
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر داوری بین المللی
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر حقوق دریایی
۸ نیمسالنیمسال