منو لوگوی SoalatPNU

بانک جامع سوالات پیام نور

مقطع کارشناسی مقطع

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد )
49 درس
الهیات گرایش علوم قرآن حدیث ورودی ۹۴ و قبل
81 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی
76 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی ( برادران )
72 درس
مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی ( بیوالکترونیک- ورودی۹۷ و بعد )
59 درس
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
67 درس
جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی
113 درس
آمار
88 درس
آمار و کاربردها(ورودی ۸۹ تا ۹۵)
66 درس
ادیان و عرفان (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
72 درس
ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
40 درس
ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد)
39 درس
اقتصاد (مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد)
65 درس
اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودی های ۹۵ و ۹۶)
52 درس
الهیات گرایش ادیان و عرفان(مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
80 درس
الهیات گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
72 درس
الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
70 درس
الهیات گرایش فلسفه کلام(مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
78 درس
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ورودی ۹۶ و بعد
66 درس
پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودی های ۹۵ و ۹۶)
70 درس
تاریخ
76 درس
تاریخ و تمدن ملل اسلامی(مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد)
67 درس
تربیت بدنی و علوم ورزشی ( خواهران )
72 درس
ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودی های ۹۵ )
56 درس
ترویج وآموزش کشاورزی پایدار(مخصوص ورودیهای ۹۶و بعد)
56 درس
تعاون و رفاه اجتماعی(مخصوص ورودی های ۹۵ )
66 درس
جامعه شناسی (مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد)
70 درس
جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
114 درس
جغرافیا (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
62 درس
جغرافیا انسانی گرایش روستایی
79 درس
جغرافیا انسانی گرایش شهری
80 درس
جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی
78 درس
جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی
77 درس
جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری
118 درس
جغرافیا گرایش ژئووفولوژی
120 درس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( مخصوص ورودی های ۸۸ و قبل )
60 درس
جهانگردی (مخصوص ورودی ۹۶ )
70 درس
حسابداری ( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
59 درس
حسابداری
93 درس
حقوق
126 درس
روابط عمومی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد)
67 درس
روانشناسی ( مخصوص ورودی های ۹۳ و بعد)
77 درس
روانشناسی عمومی ( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
66 درس
روانشناسی عمومی (چندبخشی) (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۳ )
78 درس
روزنامه نگاری (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
65 درس
ریاضی گرایش کاربردی
65 درس
ریاضی گرایش محض
64 درس
ریاضی محض هندسه(توپولوژی)اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول ۹۶-۹۵
32 درس
ریاضیات و کاربردها
87 درس
زبان ادبیات انگلیسی
84 درس
زبان ادبیات عرب ( مخصوص ورودی های ۸۹ و قبل )
73 درس
زبان ادبیات عربی (مخصوص ورودیهای ۹۰ و بعد)
77 درس
زبان ادبیات فارسی
133 درس
زمین شناسی (ورودی ۹۰ و بعد)
72 درس
زمین شناسی گرایش کاربردی (ورودی ۸۹ و قبل)
67 درس
زمین شناسی گرایش محض (ورودی ۸۹ و قبل)
75 درس
زیست شناسی سلولی و مولکولی(مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد)
40 درس
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی(ورودی ۹۴ وقبل)
63 درس
زیست شناسی گرایش عمومی
60 درس
زیست شناسی گیاهی
86 درس
زیست شناسی(مخصوص ورودیهای ۹۵و ۹۶)
60 درس
شیمی کاربردی
89 درس
شیمی محض
88 درس
صنایع دستی (مخصوص ورودی های ۹۰ و بعد )
46 درس
صنایع دستی( مخصوص ورودی های ۸۹ و قبل )
45 درس
طراحی پارچه (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
40 درس
طراحی پارچه و لباس ( مخصوص ورودی های ۸۹ و قبل )
45 درس
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه (مخصوص ورودیهای ۹۰ تا ۹۵)
45 درس
عکاسی
55 درس
علم اطلاعات و دانش شناسی ( مخصوص ورودی های ۸۹ تا ۹۳ )
73 درس
علم اطلاعات و دانش شناسی
120 درس
علوم ا رتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی(ورودی ۹۴ و قبل)
66 درس
علوم ا رتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(ورودی ۹۴ وقبل)
65 درس
علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی و رفاه
72 درس
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی(مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
70 درس
علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی (ورودی ۹۴ و قبل)
67 درس
علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی (ورودی ۹۴ وقبل)
63 درس
علوم اقتصاد نظری ( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
58 درس
علوم اقتصاد نظری ( مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۵ )
60 درس
علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای ۹۵ )
58 درس
علوم تربیتی (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد آن)
77 درس
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه آموزش(ورودی ۹۵ و بعد)
84 درس
علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
171 درس
علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی(ورودی ۹۵ و بعد)
81 درس
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
171 درس
علوم دامی (مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد)
66 درس
علوم سیاسی
94 درس
علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات حدیث (مخصوص ورودی های ۹۵ تا۹۷)
60 درس
علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات قرآن(مخصوص ورودی های ۹۵ تا۹۷)
65 درس
علوم قرآن و حدیث
65 درس
علوم کامپیوتر
94 درس
علوم کامپیوتر (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۸۹ )
62 درس
علوم و مهندسی آب
64 درس
علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد)
63 درس
علوم مهندسی و صنایع غذایی
67 درس
علوم و مهندسی محیط زیست ورودی و بعد۹۵
52 درس
علوم ورزشی (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
71 درس
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش (مخصوص ورودیهای ۹۳و ۹۴)
75 درس
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش (مخصوص ورودیهای ۹۳و ۹۴)
76 درس
فرش ( ورودی ۹۵ و بعد)
47 درس
فرش - گرایش بافت و مرمت فرش
58 درس
فرش - گرایش طراحی فرش
57 درس
فقه و مبانی حقوق اسلامی
95 درس
فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۹ وبعد )
35 درس
فلسفه و کلام اسلامی
90 درس
فیزیک اتمی و مولکولی
83 درس
فیزیک (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد آن)
46 درس
فیزیک گرایش هسته‌ای
91 درس
فیزیک ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک (ورودی ۹۵ و بعد)
46 درس
فیزیک گرایش حالت جامد
63 درس
فیزیک گرایش ماده چگال (ورودی ۹۵ و بعد)
49 درس
فیزیک گرایش هواشناسی (ورودی ۹۵ و بعد)
46 درس
کتابت و نگارگری (مخصوص وردی های ۹۵ و بعد)
48 درس
کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی
54 درس
کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگارگری
46 درس
کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب
48 درس
کتابت و نگارگری گرایش نگارگری
49 درس
گردشگری(ورودی از ۹۶ و بعد)
76 درس
مترجمی زبان انگلیسی
113 درس
مددکاری اجتماعی (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
64 درس
مدیریت اجرایی
101 درس
مدیریت امور بانکی
61 درس
مدیریت امور گمرکی ورودی از ۹۶
54 درس
مدیریت بازرگانی
114 درس
مدیریت بازرگانی ( مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۳ )
62 درس
مدیریت بیمه
53 درس
مدیریت پروژه
79 درس
مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودی های ۸۶ تا۹۵)
75 درس
مدیریت جهانگردی( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
69 درس
مدیریت دولتی
83 درس
مدیریت دولتی ( مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۳ )
62 درس
مدیریت صنعتی
86 درس
مدیریت صنعتی (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۳ )
65 درس
مرمت بناهای تاریخی
48 درس
مشاوره (مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد)
75 درس
مشاوره و راهنمایی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و قبل)
69 درس
مهندسی برق گرایش الکترونیک
92 درس
مهندسی برق گرایش قدرت
90 درس
مهندسی برق گرایش کنترل
89 درس
مهندسی برق گرایش مخابرات
96 درس
مهندسی پزشکی
83 درس
مهندسی پزشکی گرایش بالینی
90 درس
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
84 درس
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک (مخصوص ورودیهای ۹۴ وقبل)
64 درس
مهندسی پلیمر - تکنولوژی علوم رنگ
68 درس
مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
67 درس
مهندسی پلیمر(مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد آن)
45 درس
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
58 درس
مهندسی خودرو (مخصوص ورودیهای ۹۵ و قبل)
63 درس
مهندسی راه آهن (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
66 درس
مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری
57 درس
مهندسی راه آهن گرایش جریه
54 درس
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
65 درس
مهندسی رباتیک
97 درس
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (مخصوص ورودی های ۹۵ )
56 درس
مهندسی شهر سازی
67 درس
مهندسی شیلات (فقط مخصوص ورودیهای ۹۵)
62 درس
مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(مخصوص ورودیهای ۹۴ وقبل)
62 درس
مهندسی شیمی ( مخصوص ورودی های ۹۳ و بعد )
66 درس
مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،پتروشیمی وگاز (مخصوص ورودی های ۹۲ و قبل)
57 درس
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ( مخصوص ورودیهای ۹۲ و قبل )
58 درس
مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای ۸۶ الی ۹۱)
75 درس
مهندسی صنایع ( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
76 درس
مهندسی صنایع ( مخصوص ورودی های ۹۲ و بعد )
70 درس
مهندسی علوم دامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و ۹۶)
66 درس
مهندسی علوم کشاورزی
70 درس
مهندسی عمران
75 درس
مهندسی عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
52 درس
مهندسی فناوری اطلاعات ( چندبخشی ) ( مخصوص ورودی های۸۶ الی۹۲)
73 درس
مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودی های ۸۶ و قبل )
61 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴)
64 درس
مهندسی کامپیوتر
89 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ( مخصوص ورودی های ۹۳ )
56 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار ( مخصوص ورودی های ۹۲ و قبل )
69 درس
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴)
58 درس
مهندسی نرم افزار
106 درس
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای ۹۳و ۹۴)
51 درس
مهندسی کشاورزی گرایش آب (فقط مخصوص ورودی های ۹۲ )
50 درس
مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۲ )
75 درس
مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۳)
67 درس
مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی ( مخصوص ورودی های ۸۵ و قبل )
66 درس
مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودی های ۹۴ )
55 درس
مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت (مخصوص ورودی های ۹۳ و قبل)
62 درس
مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی
69 درس
مهندسی کشاورزی گرایش علوم وصنایع غذایی (مخصوص ورودی های ۹۲ و قبل)
59 درس
مهندسی کشاورزی گرایش مکانیزاسیون کشاورزی (فقط مخصوص ورودی های ۹۲)
48 درس
مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
56 درس
مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (مخصوص ورودی های ۸۶ تا ۹۲)
63 درس
مهندسی متالورژی صنعتی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و قبل)
66 درس
مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها
62 درس
مهندسی معماری ( مخصوص ورودی های ۹۰ و بعد )
47 درس
مهندسی معماری ( مخصوص ورودیهای ۸۹ و قبل )
46 درس
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی(مخصوص ورودیهای ۹۳ و ۹۴)
48 درس
مهندسی مکانیک (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
52 درس
مهندسی مکانیک گرایش جامدات
63 درس
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
61 درس
مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست
69 درس
مهندسی مواد و متالورژی (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد آن)
66 درس
مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
58 درس
مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
60 درس
مهندسی نقشه برداری (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد آن)
52 درس
مهندسی هوا فضا گرایش هوا فضا
57 درس
مهندسی مکانیک گرایش خودرو(ورودی ۹۵ وبعد)
60 درس
نقاشی (مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد)
39 درس
نقاشی گرایش نقاشی عمومی(ورودی ۹۴ وقبل)
38 درس
هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد)
52 درس
هنر اسلامی گرایش سفال
54 درس
هنر اسلامی گرایش شیشه
53 درس
هنر اسلامی گرایش نگارگری ( مخصوص ورودی های ۸۹ و قبل )
53 درس
هنر اسلامی گرایش نگارگری
54 درس
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب
55 درس
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز
55 درس
هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد)
49 درس
هنرهای صناعی گرایش آبگینه
49 درس
هنرهای صناعی گرایش سفال
53 درس
هنرهای صناعی گرایش فلز
51 درس
هنرهای صناعی گرایش کاشی
51 درس
هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق
51 درس
هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی
50 درس