رشته الهیات گرایش علوم قرآن حدیث ورودی ۹۴ و قبل

نشانگر زبان خارجی
۳۵ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر فارسی
۳۵ نیمسالنیمسال
۳ ویدیوویدیو
نشانگر تربیت بدنی
۱۹ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر ورزش ۱
۱۸ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر تربیت بدنی ویژه
۱۸ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر ورزش ویژه
۱۷ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر کارآفرینی
۱۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر منطق ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبادی فقه و اصول
۳۴ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ۲
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر منطق ۲
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با ادیان بزرگ
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کلام ۲
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ۳
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر فقه الحدیث ۱
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فقه الحدیث ۲
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم بلاغی
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ قرآن ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر درایه الحدیث
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ قرآن ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تفسیر قرآن کریم ۱
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ حدیث
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر صرف ۱
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر صرف ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو کاربردی ۱
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو کاربردی ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو کاربردی ۳
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تحقیق در علوم اسلامی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با فقه
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات فلسفه اسلامی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با علوم قرآن و حدیث
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر قرائت و درک متون عربی
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر نحو کاربردی ۴
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مهارت های ترجمه
۱۸ نیمسالنیمسال
نشانگر سیری در نهج البلاغه
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات عرفان اسلامی
۳۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مکاتب و روش های تفسیر قرآن کریم ۱
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم قرآنی ۱
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر مفردات قرآن کریم
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مکاتب و روش های تفسیر قرآن کریم ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم قرآنی ۲
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۲
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اهل البیت در قرآن و حدیث
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی نقد و فهم حدیث
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم قرآنی ۳
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر قرائت و درک متون تفسیری
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات علم رجال
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت نهج البلاغه ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر علوم قرآنی ۴
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت نهج البلاغه ۲
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بلاغت قرآن کریم ۱
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر بلاغت قرآن کریم ۲
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر جوامع حدیثی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر قرآن و خاورشناسان
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر تاثیر قرآن درپیدایش علوم زبان عربی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر شناخت ادعیه اهل بیت (ع )
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) علوم انسانی
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان تخصصی ۳
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه اسلامی ۱ ( دانشپذیری )
۱۷ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزش های دفاع مقدس
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر درآمدی بر اقتصاد اسلامی
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر دانش خانواده و جمعیت
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی کار آفرینی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با مقررات کار آفرینی و سرمایه گذاری
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر برنامه ریزی کسب و کار
۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و مبانی مدیریت اسلامی
۷ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید