رشته مترجمی زبان انگلیسی

نشانگر فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن و درک مفاهیم ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن و درک مفاهیم ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر دستور و نگارش ۱
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر فنون یادگیری زبان
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن و درک مفاهیم ۳
۲۲ نیمسالنیمسال
نشانگر دستور و نگارش ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ساخت زبان فارسی
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر نگارش فارسی
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر نگارش پیشرفته
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات زبان شناسی ۱
۲۸ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر اصول و روش ترجمه
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با ادبیات معاصر ایران
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات زبان شناسی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر نمونه های نثر ساده انگلیسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر درآمدی برادبیات انگلیسی ۲
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون ساده
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مقاله نویسی
۲۰ نیمسالنیمسال
نشانگر نامه نگاری
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر واژه شناسی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن متون مطبوعاتی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر نمونه های شعر ساده انگلیسی
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون ادبی
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه پیشرفته ۱
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه
۲۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آوا شناسی انگلیسی
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون مطبوعاتی ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه مکاتبات و اسناد ۱
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی مقابله ای ساخت جمله
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و مبانی نظری ترجمه
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه پیشرفته ۲
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱
۳۳ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش تحقیق ۱
۳۱ نیمسالنیمسال
نشانگر بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون مطبوعاتی ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تدریس زبان انگلیسی
۳۰ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر ترجمه متون سیاسی
۲۹ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش تحقیق ۲
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آزمون سازی زبان انگلیسی
۳۳ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر ترجمه متون اقتصادی
۳۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه مکاتبات و اسناد ۲
۳۰ نیمسالنیمسال
نشانگر بیان شفاهی داستان ۱
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر بیان شفاهی داستان ۲
۹ نیمسالنیمسال
نشانگر گفت و شنود ۱
۱۹ نیمسالنیمسال
نشانگر گفت و شنود ۲
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان عمومی ( دانشپذیری )
۲۲ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر فارسی
۳۴ نیمسالنیمسال
۳ ویدیوویدیو
نشانگر تربیت بدنی
۱۸ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر ورزش ۱
۱۷ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر تربیت بدنی ویژه
۱۷ نیمسالنیمسال
۲ ویدیوویدیو
نشانگر ورزش ویژه
۱۶ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر کارآفرینی
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) علوم انسانی
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر انقلاب اسلامی ایران ( علوم انسانی )
۲۶ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه سیاسی امام خمینی
۲۳ نیمسالنیمسال
نشانگر حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر ارزش های دفاع مقدس
۸ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر کلیات حقوق شهروندی
۱ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه اسلامی ۱ ( علوم انسانی )
۲۸ نیمسالنیمسال
نشانگر اندیشه اسلامی ۲ ( علوم انسانی )
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی قرآن ( علوم انسانی )
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )
۲۷ نیمسالنیمسال
نشانگر تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۲۵ نیمسالنیمسال
نشانگر دانش خانواده و جمعیت
۲۱ نیمسالنیمسال
نشانگر زبان خارجی
۳۳ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر خواندن انگلیسی پایه
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مهارتهای مطالعه و یادگیری
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر دستور انگلیسی پایه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نگارش انگلیسی پایه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن انگلیسی پیشرفته
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر مهارتهای شنیداری و گفتاری پیشرفته
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر دستور انگلیسی پیشرفته
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر نگارش انگلیسی پیشرفته
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی زبانشناسی
۵ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر ویرایش فارسی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر فن بیان
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و راهکارهای ترجمه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر زبانشناسی کاربردی
۴ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر مکاتبات انگلیسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه و فناوری
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ادبیات معاصر فارسی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با نثر انگلیسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر خواندن متون رسانه ای و مطبوعاتی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر واژه شناسی و اصطلاح شناسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی نظری ترجمه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با شعر انگلیسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه اصطلاحات و عناصر فرهنگی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه ادبیات
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون رسانه ای و مطبوعاتی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون علوم انسانی از انگلیسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر حوزه های نوین در ترجمه
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون علوم انسانی از فارسی
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ادبیات پایداری
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون اسلامی از فارسی
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون علمی و تخصصی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آشنایی با بازار ترجمه
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه اسناد رسمی
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر اصول و روش تدریس
۴ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر اصول و روش تحقیق
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون اسلامی از انگلیسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر روش تدریس مهارتها
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر آزمون سازی
۴ نیمسالنیمسال
۱ ویدیوویدیو
نشانگر ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری
۴ نیمسالنیمسال
نشانگر ترجمه متون فلسفه
۳ نیمسالنیمسال
نشانگر ادبیات کهن فارسی
۱ نیمسالنیمسال
نشانگر کیفیت سنجی ترجمه
۲ نیمسالنیمسال
نشانگر مبانی نقد ادبیات و فیلم
۴ نیمسالنیمسال

دروس پرفروش رشته جدید

ویدیوهای پرفروش رشته جدید