شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد اقتصاد اسلامی ( مخصوص ورودی های 95-94 و بعد از آن ) پیام نور
ارشد اقتصاد اسلامی( ورودی قبل از 95-94 ) پیام نور
ارشد اقتصاد انرژی(ورودی 94 و95) پیام نور
ارشد اقتصاد تجارت و الکترونیک(ورودی 94 و95) پیام نور
ارشد MBAمدیریت (ورودی 93 و قبل) پیام نور
ارشد حسابداری (مخصوص ورودی های 95-94 و بعد ) پیام نور
ارشد حسابداری(ورودی قبل از 94-95) پیام نور
ارشد حسابرسی پیام نور
ارشد زبان شناسی همگانی( ورودی96 و 97) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی( ورودی96 و بعد) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی (ورودی96 و بعد) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک(ورودی 96 وبعد) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی (ورودی96 وبعد) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی(ورودی 96 وبعد) پیام نور
ارشد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش بخش عمومی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش بین الملل پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش توسعه پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش سازمانی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش فناوری پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید پیام نور
ارشد کارآفرینی گرایش گردشگری پیام نور
ارشد مدیریت اجرایی پیام نور
ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک پیام نور
ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات پیام نور
ارشد مدیریت امور شهری پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی(ورودی قبل 95) پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی(مخصوص ورودی 96-95 و بعداز آن ) پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(ورودی قبل 95) پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول پیام نور
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی پیام نور
ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی (ورودی 96و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (ورودی نیمسال 96-95 و بعد از آن ) پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(ورودی قبل از 95) پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی (ورودی ۹۶ و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی پیام نور
ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی پیام نور
ارشد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی (ورودی96 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته(ورودی 97 وبه بعد) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته(ورودی قبل 97) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک(ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک(ورودی قبل 97) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (ورودی قبل 97) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی (ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی(ورودی قبل 97) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژِی(ورودی 94 و قبل) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(ورودی94) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش کار آفرینی(ورودی94) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی(ورودی94) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش انرژی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین (ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری( ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش بازاریابی پیام نور
ارشد مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی(ورودی94) پیام نور
ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی پیام نور
ارشد مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني پیام نور
ارشد مديريت مالي(ورودی از 98) پیام نور