شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(ورودی 94تا96) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری(ورودی 96 و قبل) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی کاربردی(ورودی 96 و قبل) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی (اقلیمی) (ورودی 96 وقبل) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم(ورودی از 97) پیام نور
ارشد آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک(ورودی 97وبعد) پیام نور
ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین (ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی پیام نور
ارشد تاریخ - تاریخ اسلام پیام نور
ارشد تاریخ - تاریخ ایران اسلامی پیام نور
ارشد تاریخ انقلاب اسلامی پیام نور
ارشد تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز پیام نور
ارشد جامعه شناسی پیام نور
ارشد جغرافیا سیاسی - فضای شهری (ورودی 96 و قبل) پیام نور
ارشد جغرافیا سیاسی (ورودی از 97) پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی(مخصوص ورودی فقط 96 ) پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی(ورودی قبل ۹۶) پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی (ورودی فقط 96) پیام نور
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری (ورودی فقط 96) پیام نور
ارشد جغرافیابرنامه ریزی روستایی پیام نور
ارشد جغرافیابرنامه ریزی شهری پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی(ورودی از97) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی(ورودی فقط 96) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری (ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری(مخصوص ورودی های فقط 96 ) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری(مخصوص ورودی های 96 ) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری(ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری(ورودی از 97) پیام نور
ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی پیام نور
ارشد جمعیت شناسی پیام نور
ارشد روزنامه نگاری (مخصوص فقط ورودی های 96 ) پیام نور
ارشد روزنامه نگاری (مخصوص ورودی های 98-97 و بعد) پیام نور
ارشد ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی پیام نور
ارشد ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط(ورودی از 97) پیام نور
ارشد ژئومورفولوژی گرایش نظری(ورودی از 97) پیام نور
ارشد علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی( ورودی نیم سال اول 96 و قبل) پیام نور
ارشد علوم سیاسی پیام نور
ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودی های 96-95 و به بعد) پیام نور
ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام (مخصوص ورودی های قبل از 96-95) پیام نور
ارشد مخاطرات محیطی (ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد مخاطرات محیطی گرایش طبیعی (ورودی 96 وقبل) پیام نور
ارشد مدیریت رسانه (ورودی 97 وقبل) پیام نور
ارشد مدیریت رسانه (ورودی 98وبعد) پیام نور
ارشد مطالعات فرهنگی (چارت جدید۹۶ و بعد) پیام نور