شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. کاربران دانشجویی با بیش از ۷۰ بسته طبق قوانین اتوماتیک کاربر همکار می‌شوند.
لطفا جهت ارسال نمونه سوالات خود، تا پایان شهریور‌ماه صبر کنید. از اینکه همیشه به فکر ما هستید ممنونیم.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد آمار ریاضی(ورودی 97 و قبل) پیام نور
ارشد آمار ریاضی(ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد آمار گرایش آمار ریاضی (ورودی فقط 96) پیام نور
ارشد آمار گرایش آمار ریاضی(ورودی 97و به بعد) پیام نور
ارشد آموزش ریاضی(مخصوص ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد آموزش ریاضی(ورودی قبل ۹۶) پیام نور
ارشد بیو فیزیک(ورودی از 97) پیام نور
ارشد بیوشیمی (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد از آن) پیام نور
ارشد ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی ورودی قبل ۹۶ ) پیام نور
ارشد ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) پیام نور
ارشد ریاضی کاربردی بهینه سازی پیام نور
ارشد ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات) اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95 پیام نور
ارشد ریاضی کاربردی(آنالیز عددی) (مخصوص ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری پیام نور
ارشد ریاضی محض (آنالیز) پیام نور
ارشد ریاضی محض (جبر) پیام نور
ارشد ریاضی محض (هندسه) پیام نور
ارشد ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری) پیام نور
ارشد رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي پیام نور
ارشد زمین شناسی - تکتونیک پیام نور
ارشد زمین شناسی – زمین شیمی پیام نور
ارشد زمین شناسی ( اقتصادی )(مخصوص ورودی قبل از 96-95) پیام نور
ارشد زمین شناسی (اقتصادی) (مخصوص ورودی 96-95 به بعد) پیام نور
ارشد زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) پیام نور
ارشد زمین شناسی زیست محیطی پیام نور
ارشد زمین شناسی گرایش آب زمین شناسی(وروی ۹۴ و ۹۵) پیام نور
ارشد زمین شناسی گرایش زلزله شناسی پیام نور
ارشد زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) پیام نور
ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی(ورودی 95 وقبل) پیام نور
ارشد زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (مخصوص ورودی های 93تا 95) پیام نور
ارشد زمین شناسی- زمین ساخت ( تکتونیک )(ورودی قبل 94) پیام نور
ارشد زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)(مخصوص ورودی 94 تا96) پیام نور
ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی پیام نور
ارشد زمین شناسی-پترولوژی(ورودی 95 و قبل) پیام نور
ارشد زیست شناسی -ژنتیک(ورودی قبل 95) پیام نور
ارشد زیست شناسی – علوم جانوری گرایش باف شناسی و جنین شناسی پیام نور
ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن) پیام نور
ارشد زیست شناسی (بیوشیمی) پیام نور
ارشد زیست شناسی (علوم جانوری) پیام نور
ارشد زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) پیام نور
ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک پیام نور
ارشد زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی پیام نور
ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی پیام نور
ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی پیام نور
ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک (مخصوص ورودی 96) پیام نور
ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک (مخصوص ورودی 96) پیام نور
ارشد زیست شناسی گرایش بیوفیزیک(ورودی 95 وقبل) پیام نور
ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی96) پیام نور
ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی (مخصوص ورودی های 97-96 و بعد ) پیام نور
ارشد زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی (ورودی96 و بعد) پیام نور
ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی (ورودی قبل ۹۴-۹۵) پیام نور
ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی 95-94 ) پیام نور
ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری پیام نور
ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی پیام نور
ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری پیام نور
ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی پیام نور
ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی پیام نور
ارشد زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی پیام نور
ارشد زیست فناوری میکروبی ( مخصوص ورودی های 95-94 و بعد از آن ) پیام نور
ارشد ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی (مخصوص ورودی های 96 ) پیام نور
ارشد ژئوفیزیک - شاخه زلزله شناسی(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی(ورودی97 و بعد) پیام نور
ارشد ژنتیک (مخصوص ورودی های 95 و ورودی 97 به بعد) پیام نور
ارشد شیمی ( شیمی تجزیه ) پیام نور
ارشد شیمی ( شیمی معدنی ) پیام نور
ارشد شیمی (شیمی آلی) پیام نور
ارشد شیمی (شیمی فیزیک) پیام نور
ارشد علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک (مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن) پیام نور
ارشد علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن) پیام نور
ارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد از آن) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش آب و زمین شناسی(ورودی از ۹۶) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش پترولوژی(ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی (ورودی از 96) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (ورودی 96 وبعد) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش زمین ساخت تکتونیک(ورودی از 97) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی(ورودی از 96) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی(ورودی از 96) پیام نور
ارشد علوم زمین گرایش زمین شیمی (ورودی از 96) پیام نور
ارشد علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد از آن) پیام نور
ارشد علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودهای 96-95 و بعد از آن) پیام نور
ارشد علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد از آن) پیام نور
ارشد فیتوشیمی پیام نور
ارشد فیزیک ( زمینه اتمی و مولکولی ) پیام نور
ارشد فیزیک ( زمینه فیزیک بنیادی ) پیام نور
ارشد فیزیک ( زمینه گرانش و فیزیک نجومی ) پیام نور
ارشد فیزیک (زمینه حالت جامد) پیام نور
ارشد فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)(ورودی 94 وقبل) پیام نور
ارشد فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95 پیام نور
ارشد فیزیک (گرایش حالت جامد) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95 پیام نور
ارشد فیزیک (گرایش هسته ای ) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95 پیام نور
ارشد فیزیک گرایش اپتیک و لیزر(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها(ورودی از 97 و بعد) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش فیزیک پلاسما(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش فیزیک هسته ای(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک(ورودی از 97) پیام نور
ارشد فیزیک نجومی ( ورودی از 93) پیام نور
ارشد فیزیک(زمینه هسته ای) پیام نور
ارشد فیزیک(گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها (ورودی 95 و 96) پیام نور
ارشد فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی) اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95 پیام نور

بانک جامع سوالات پیام نور SoalatPNU جدیدترین و بروزترین منبع شما برای دریافت نمونه سوالات امتحانی است که سوالات امتحانی از سال ۸۷ تا پایان نیمسال تابستان 98 را با پاسخنامه تستی و تشریحی در اختیار شما قرار داده است.

نمونه سوالات رشته‌های مهندسی کامپیوتر گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار، رایانش امن، معماری سیستم‌ها، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، مهندسی خودرو مهندسی هوافضا، مهندسی راه‌آهن، مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مهندسی مدیریت اجرای، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی و بسیاری رشته دیگر را از این سایت دریافت کنید

در صورتی که رشته تحصیلی مورد نظر خود را در سایت پیدا نکردید، به ما اطلاع دهید تا با اولیت بالاتری به بانک سایت بیافزاییم

هیچکدام از نمونه سوالات امتحانی را از دست ندهید. از سال ۹۰ تا نیمسال تابستان 98 نمونه سوالات را بصورت کامل به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود کنید